Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Järvenpään Ratsastusseura ry ja sen kotipaikka on Järvenpää.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opetus-, kilpailu-, kurssi-, keskustelu- ja yhteisiä ratsastustilaisuuksia; hankkii tarvittavia välineitä; järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon ja muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

3. Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 18-vuotiaat voidaan hyväksyä juniorijäseniksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4. Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsensihteerille. Jäsenlaskun maksamatta jättäminen päättää jäsenyyden.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet eroavat vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. Hallituksella on myös oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus haluamilleen henkilöille kullekin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään 18-vuotiaalla varsinaisella- ja kannattavalla jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniori-jäsenellä ja kannattavalla juniorijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kutsulla yhdistyksen hallitseman tallin ilmoitustaululla sekä yhdistyksen verkkosivulla.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät